Autobusová zastávka Chocholáč (I.)

Ve středu 9. 3. byla na obecním úřadu veřejná schůzka k výstavbě autobusových zastávek v lokalitě Chocholáč. Bohužel developer, který jediný může za stav výstavby a schůzku svolal, se schůzky vůbec nezúčastnil…

Schůzka ohledně autobusových zastávek byla vyžádána dopisem předsedy představenstva PULPER, a.s., panem Vančurou koncem ledna a domluvena a potvrzena panem starostou 25. února elektronicky s textem „Vámi navržený termín mi byl potvrzen a to 9.3.2016 v 18hod na OÚ.“, který byl zaslán vlastníkům nemovitosti, bezprostředně sousedící se stavbou autobusové zastávky. Majitelům nemovitosti sousedící s plánovanou zastávkou byly pro jistotu zaslány obcí ještě dva doporučené dopisy s informací o termínu schůzky. Současně došlo k pozvání veřejnosti pomocí lístků vhozených v lokalitě Chocholáč do schránek.

O tom, že DEVELOPER má velký zájem o dořešení stavby autobusové zastávky, svědčí i naléhavost, s kterou žádal o svolání schůzky:
Vzhledem k tomu, že se nám dlouhodobě nedaří najít všeobecně přijatelný konsensus ohledně rozsahu stavby a jejích dílčích parametrů, což brání i úspěšnému dokončení souvisejících správních řízení, dovolujeme si tímto Vaši obec požádat o iniciování schůzky (shromáždění) k předmětné problematice, a to za účasti zástupců investorů (PULPER, a.s., SVEZARE, s.r.o., HASAN&SONS, s.r.o.), projekční firmy, stavebního úřadu a rovněž veřejnosti, tj. obyvatel dotčených lokalit (Chocholáč, II., III a IV.). Zejména je pak žádoucí účast vlastníků nemovitostí, bezprostředně sousedících s plánovanými autobusovými zastávkami (manželé Komárkovi, apod.).

Při zahájení schůzky, kdy se v zasedací místnosti OÚ tísnilo na 50 občanů však starosta oznámil, že mu volali zástupci developera a jsou prý na jednání v Praze a nezúčastní se. Žádná osoba z firem PULPER, a.s., SVEZARE, s.r.o. nebo HASAN&SONS, s.r.o. a ani pozvaný zástupce stavebního úřadu Rajhrad se tedy nedostavil. Jedinou osobou, která současně prezentovala hrubý nákres autobusové zastávky, byla paní Hanáková z firmy Progis, spol. s r.o., která zajišťuje projektovou dokumentaci.

Během následující hodiny probíhala na schůzce tedy spíše informační diskuze mezi občany, obecním zastupitelstvem a manželi Komárkovými, na jejichž popud Krajský úřad Jihomoravského kraje zrušil rozhodnutí SÚ Rajhrad a vrátil věc k novému projednání. Vzhledem k tomu, že se schůzky od developera nikdo nezúčasnil, nemohlo dojít ani k žádnému řešení situace.

Krátké časové shrnutí vývoje stavby:
 • 19. 12. 2013 podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby developerem, zahájení územního řízení
 • 20. 3. 2014 Stavební úřad Rajhrad oznamuje pokračování územního řízení
 • 31. 3. 2014 podány námitky k vydání územního rozhodnutí
 • 29. 4. 2014 Stavební úřad Rajhrad vydává rozhodnutí o umístění stavby
 • 19. 5. 2014 podání odvolání na Krajský úřad JMK
 • 19. 9. 2014 Krajský úřad JMK ruší rozhodnutí SÚ Rajhrad a vrací věc k novému projednání
 • 9. 12. 2014 Stavební úřad Rajhrad vydává přerušení řízení
 • 20. 5. 2015 Stavební úřad Rajhrad zastavuje stavbu
 • jaro 2015 schůzka na OÚ manž. Komárkových se zástupcem HASAN&SONS, s.r.o.
 • 9. 3. 2016 veřejná schůzka k výstavbě autobusových zastávekDůležité informace, proč byla stavba zastavena:

(text vytažen z přerušení řízení vydaném Stavebním úřadem Rajhrad 9. 12. 2014)
Dne 15. 07. 2014 předal stavební úřad spisový materiál KÚ JmK — OUPSR. Dne 19. 09. 2014 vydal KÚ JmK — OUPSR rozhodnutí o zrušení rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 29. 04. 2014 a věc vrátil k prvoinstančnímu správnímu orgánu k novému projednání. Dne 12. 11. 2014 KÚ JmK — OUPSR oznámil stavebnímu úřadu nabytí právní moci rozhodnutí ze dne 19. 09. 2014 a vrátil celý spisový materiál k věci. V rozhodnutí ze dne 19. 09. 2014 KÚ JmK — OUPSR zjistil rozpory s právními předpisy, rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 29. 04. 2014 zrušil a věc vrátil k novému projednání stavebnímu úřadu. V územním řízení zahájeném dne 19. 12. 2013 nebyly splněny požadavky z ustanovení § 86 odst. 2 nebo odst. 3 stavebního zákona; dokumentace předložená k územnímu řízení nebyla v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, (konkrétně: dokumentace neobsahuje výkresovou dokumentaci autobusových zastávek, chodníků pro pěší, opěrné zídky, kanalizace i veřejného osvětlení a dále chybí grafická příloha dle ustanovení § 9 odst. 5 výše zmiňované vyhlášky) a není průkazné, že stanoviska či závazná stanoviska vlastníků technické a dopravní infrastruktury a dotčených orgánů se vztahují k předložené dokumentaci k územnímu řízení. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o přerušení řízení.

I když došlo k několika jednáním na obci za účasti manželů Komárkových, byly dané jasné informace a požadavky k vytvoření návrhu zastávky pro schválení, bohužel ze strany developera nikdy nedošlo k férovému jednání, aby mohlo dojít k dohodě. Vyvrcholením chování developera bylo vyvolání veřejné debaty, kde měl být určen občan jako viník! A to vše za přímé podpory starosty obce.

Dokumenty:

Veškeré další dokumenty budou na tyto webové stránky postupně doplněny, včetně dalších informací.

Upozornění: Autorem tohoto článku je provozovatel webových stránek syrovice.eu a současně vlastník nemovitosti sousedící s plánovanou autobusovou zastávkou.

You may also like...

3 Responses

 1. Denisa napsal:

  Tak jste asi jedna z těch, která ráno nechodí po silnici dolů na zastávku. Kdyby se v tom kopci alespoň jezdilo 50km/h, bohužel tam uz pro řidiče vesnice končí. Až se tam něco stane, třeba budete mluvit jinak :) A ano, dá se silnice obejít po polorozpadlých schodech bez zábradlí, které si v zimě hezky sjedete po zadku až dolů. :)

 2. Mandarinka napsal:

  Opravdu nechápu, proč by měla být na Chocholáči být zastávka. Zastávky tu máme ne tak daleko od něho, aby jsi kdokoliv nemohl dojít. To je zase nějaké nesmysl nebo něčí výmysl. Opravdu to nechápu……………

  • Petr napsal:

   Na Chocholáči 1+2+3+okolí je už dost domů a lidí, aby tu mohla být zastávka. Nehledě na to, že do obce není chodník.