Co je to Regulační plán?

V souvislosti s připravovaným regulačním plánem, který bude projednáván v pondělí 11. 9. na Obecním úřadě publikujeme základní informace o tom co to je Regulační plán.

Regulační plán stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění staveb a jejich prostorové uspořádání, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Pořizuje se pro identifikované pozemky. Pořízení regulačního plánu není povinné.

Oproti tomu Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochranu jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (tj. urbanistickou koncepci), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury, vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy přestavby, veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření a územní rezervy. Stanoví podmínky pro využívání těchto ploch a koridorů.

Zajímavé odkazy:

You may also like...