Zasedání zastupitelstva 2. 2. 2015

První únorové pondělí se sešlo na veřejné schůzi zastupitelstvo naší obce. Kromě běžných bodů z programu se na závěr řešila i situace s ředitelem obecní školy a školky. To se projevilo i tím, že v řadách občanů bylo i sedm paní ze školy a školky.

Zasedání začalo na čas v 19 hodin a sešlo se všech 11 zastupitelů. Program zasedání je k dispozici na obecních stránkách a zápis tam bude umístěn také.

Bodově zajímavosti ze zasedání

Vodojem: Zastupitelstvo schválilo dodatek smlouvy na stavbu vodojemu, který měl být hotov na podzim 2014. Z neznámých důvodů však stavba protéká a je nutné provést betonovou injektáž, což se z technologických důvodů odsunulo na jarní měsíce.

Sokolu Syrovice byl odsouhlasen zpětně příspěvek za rok 2014 ve výši 60.000 Kč. Důvodem proč až nyní byla nějaká administrativní chyba.

Schválen projekt na řešení „Založení krajinných struktur“. Jedná se o dotační program v poměrně vysokých číslech, podrobnosti bohužel nevíme a zatím se jedná pouze o schválení možnosti projektu.

Fotovoltaická elektrárna: Schválen dodatek k uzavřené rámcové smlouvě z důvodu změny majitele a schválena darovací smlouva pro rok 2015. Obec dostává každý rok „všimné“ ve výši 100.000 Kč.

Schválena podpora 3/4 rozpočtu na opravu kříže u kostela. Odhadovaná cena cca 100.000 Kč.
Místní občané plánují i restauraci božích muk Sv. Šebestiána na cestě do Bratčic.

Na závěr se rozproudila zajímavá diskuze ohledně pozvání/nepozvání některých zastupitelů na pracovní jednání dne 22. ledna končící slovy, že se musí táhnout za společný provaz.

Problémy ZŠ a MŠ Syrovice

Jak jsem v úvodu zmínil, na závěr zasedání se řešila situace ve škole, kdy bylo sděleno, že pan ředitel David Adamus odstupuje z vedení školy. Z diskuze s přítomnými dámami vyplynuly poměrně závažné pracovně právní nedostatky ve vedení školy a ukazující ne zrovna ideální stav mezi pracovníky. Bohužel zmíněný ředitel nebyl přítomen, takže nebylo možné posoudit oprávněnost stížností.
Situaci budeme sledovat a věříme, že se nedotkne výuky žáků.

Webové stránky školy a školy: www.skolasyrovice.cz.

 

You may also like...